На главную
 
Azerbaycan xalqinin ve dilinin yaranmasi
 
Azerbaycan xalqinin ve dilinin yaranmasi.

Her bir xalq mueyyen erazide yaranmi$dir.Elece de Azerbaycan turkleri.Xalqlar evvel mueyyen erazide yaranib formala$mi$,sonradan muxtelif sebeblere gore ba$qa erazilere yayilmi$lar.Azeri turklerinin formala$digi erazi Azerbaycan olmu$dur.Erazi $imalda Derbendden,cenubda Iran,$erqde Xezer denizinden ba$layir,qerbde Tiflis,Irevan ve Urmiya golunun qerb sahilini ehate edirdi.Butun xalqlarda oldugu kimi,azeri turklerinin de terkibinin ba$qa dillerde dani$an ayri-ayri etnos tayfalar daxil olmu$lar.Azerbaycan dili turk dilleri qrupuna daxildir.Azerbaycan erazisinde temsil olunan etnoslari umumi bir cehet birle$dirirdi.Azerbaycan ehalisi-ister turkler,isterse de diger etnoslar ate$perestlik ve butperestlik dini etiqadlarini saxlayir,xarici i$gallara qar$i birge muqavimet gosterirdi.Turk tayfalari muxtelif adlar da$iyirdilar.Erken orta esrde Azerbaycan dilini turk dilinden ferqlendiren fonetik unsurler meydana geldi.Azerbaycan turk dili VII-VIII esrlerde unsiyyet vasitesi kimi formala$mi$di.