На главную
 
Albaniya dovleti
 
Albaniya dovleti

Albaniyanin paytaxti evvel Qebele,sonra ise Berde idi.Albaniyanin serhedlerini cenubda Araz chayi,$imalda ise Derbendle mueyyenle$dirmek olar.Muasir $imali Azerbaycanin erazisi Albaniyanin terkibine daxil idi.
Albanlar,yaxud bu ad altinda chixi$ eden etnoslar $imali Azerbaycanin qedim ehalisi idi.Albaniyanin ehalisinin etnik ve dil terkibi muxtelif olmu$dur.
Albaniyanin erazisinde ya$ayan ehali muxtelif etnoslarin birliyini te$kil edirdi.Burada uti,qarqar,kaspi,qel,leq ve s.adlari da$iyan ehali temsil olunmu$du.Eyni zamanda Albaniyada turk etnoslari da ya$ayirdilar.Albaniyada ehali 26 dilde dani$irdi.
Bir sira antik muellifler albanlari yerli ehali yox,gelme hesab edirdi.$imali Yunanistandan geldiklerini soyleyirdi.Albanlar Midiya terefden $imala ve qerbe dogru yayilmi$dilar.Albanlar en cesur xalqdi."Alban"adi"cesurlar,igidler"kimi menalandirilir.Bu fikri antik muellifler de tesdiqleyir.Albaniya ehalisinin terkibinde turk tayfalari geni$ temsil olunmu$dular.Albaniya erazisinde ba$qa tayfalar da ya$ayirdilar.Kaspi ve uti tayfalarindan ba$qa qel,leq,mard,amard,qarqar ve s.tayfalar da vardir.Utiler hem Aderbayqanin (Atropatenanin),hem de Albaniyanin erazisinde ya$ayirdilar.Utiler turkdilli etnos olmu$ ve geni$ bir bolgede ya$ami$lar.Utiler Azerbaycanin qedim sakinleri olmu$lar.Ehemeni sulalesinin (e.e.550-331-ci iller) hakimiyyeti dovrunde utiler vergi verenler siyahisinda idiler.Utilerin bir qismi $imala hereket etmi$ ve orada utiqur (turkce"uti tayfasi") adinin da$imi$di.
E.e.VII esrin evvelinde kimmer-skit-sak tayfalari Albaniyanin erazisinde mesken salmi$dilar.Kimmerler de saklarla bir dovrde Albaniyada meskunla$mi$dilar.Albaniyanin cenub-$erqinde kaspi tayfalari ya$ayirdilar.Albaniyanin merkez ve aran rayonlari ehalisi esasen turk etnoslarinin,Dagistana yaxin erazisi ise hem de Qafqaz dilli etnoslarin ya$adigi bolgeler olmu$dur.Albaniyada"26 dil"anlayi$i daha chox Dagistanin muxtelif choxlehceliyini eks etdirir.Albaniyadaki etnoslar muharibe zamani Ehemeni ordusunu herbi destelerle techiz edirdiler.